Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού και Δήλωση Απορρήτου & Παροχή Συγκατάθεσης Νewsletter

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ»

Η ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Α.Φ.Μ.: 998282947 (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «RIVER WEST» ή «Διοργανώτρια»), με τη συνεργασία της ΤΣΙΤΜΗΔΕΛΛΗ – ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΙΚΕ (Ampersand Learning & Technology) με ΑΦΜ: 801009319, Διεύθυνση επιχείρησης: Φορμίωνος 46, Αθήνα Τηλ.: 2103006088, e-mail επικοινωνίας: info@ampersand.edu.gr (εφεξής ο «Δωροθέτης»), η οποία και θα προσφέρει τα κατωτέρω αναφερόμενα δώρα του Διαγωνισμού – Κλήρωσης και από κοινού αναφερόμενες και ως «Οι Εταιρείες». Οι Εταιρείες ενόψει της προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας διοργανώνουν την κατωτέρω προωθητική ενέργεια με την μορφή διαγωνισμού (στο εξής ο «Διαγωνισμός») και την προσφορά δώρων στους νικητές αυτού μέσω δήλωσης συμμετοχής και κληρώσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του εμπορικού κέντρου που βρίσκεται στη Λεωφόρος Κηφισού 96-98, Αιγάλεω, 122 41.
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:
1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι γονείς η κηδεμόνες ανηλίκου ηλικίας 7-15 ετών.
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών «RIVER WEST» και ΤΣΙΤΜΗΔΕΛΛΗ – ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΙΚΕ (Ampersand Learning & Technology) και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω διαγωνισμό.
1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να μεταβεί στο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στην Λεωφόρο Κηφισού 96-98, Αιγάλεω, 122 41 και να συμπληρώσει το σχετικό κουπόνι που θα διατίθεται εκεί.
1.3. Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τη Διοργανώτρια ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.
2. Διάρκεια
2.1. Η διάρκεια του εν λόγω διαγωνισμού αρχίζει την Τρίτη 01/09/2020 και λήγει την Τρίτη 15/09/2020 και η συμμετοχή θα είναι δυνατή μόνον κατά τις ώρες λειτουργίας του εμπορικού κέντρου ήτοι από 10.00πμ έως 21.00μμ.
2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός του χώρου του εμπορικού κέντρου και εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. 2.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα του διαγωνισμού στο website www.riverwest.gr.
2.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε, ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.
3. Συμμετοχή στον διαγωνισμό
Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται :
1. να μεταβεί στο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στην Λεωφόρος Κηφισού 96-98, Αιγάλεω, 122 41.
και συγκεκριμένα στο 1 ο  Επίπεδο στην κεντρική πλατεία του εμπορικού κέντρου όπου θα έχει στηθεί display με στοιχεία που παραπέμπουν σε επιστημονικό εργαστήριο. Εκεί θα βρίσκεται γραμμένο σε μια κατασκευή του στησίματος ένα -απλό- μαθηματικό πρόβλημα.
2. να συμπληρώσει την λύση του ανωτέρω προβλήματος και τα προσωπικά του στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, e-mail) στο ειδικό κουπόνι που θα διατίθεται για το σκοπό αυτό.
3. να εναποθέσει το συμπληρωμένο κουπόνι στην κάλπη 
4. να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής
5. να δηλώσει την συγκατάθεση του για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χορηγεί (Όνομα, Επίθετο, e-mail)
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που πληρούν σωρευτικά και τις 5 ανωτέρω ενέργειες, που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα μίας και μόνο συμμετοχής. Οι «Εταιρείες» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις απαντήσεις των συμμετεχόντων καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.
4. Δώρα
Το προσφερόμενα δώρα είναι
– μια (1) ετήσια συνδρομή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ρομποτικής & STEM προσφορά του δωροθετη για τον πρώτο νικητή για χρήση από το ανήλικο ηλικίας 7-15 ετών που εκπροσωπεί
– τρεις (3) διμηνιαίες συνδρομές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ρομποτικής & STEM προσφορά του δωροθετη για τους 3 επόμενους νικητές για χρήση από το ανήλικο ηλικίας 7-15 ετών που εκπροσωπούν
5. Ανάδειξη Νικητή
5.1. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00μμ ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας κατόπιν συλλογής των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση). Οι «Εταιρείες» δικαιούνται να ματαιώσουν την κλήρωση ή να μεταβάλουν την ημερομηνία / ώρα διεξαγωγής της.
5.2. Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση, θα αναδείξει τέσσερεις (4) νικητές και τέσσερις (4) επιλαχόντες αναπληρωματικούς σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με αυτούς ή δεν αποδεχθούν το δώρο τους. Ο πρώτος κατά σειρά νικητής θα κερδίσει την ετήσια συνδρομή και οι επόμενοι τα υπόλοιπα δώρα (διμηνιαίες συνδρομές). Τα ονόματα των νικητών θα γνωστοποιηθούν στο website της διοργανωτριας www.riverwest.gr και συγκεκριμένα στην σελίδα που αφορά τον διαγωνισμό www.riverwest.gr/mikroi-epistimones ενώ οι νικητές θα ενημερωθούν και με προσωπικό e- mail στο e-mail που θα έχουν δηλώσει. Οι εταιρείες επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης των νικητών/ επιλαχόντων, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.
5.3. Οι νικητές θα κληθούν να επικοινωνήσουν, εντός εβδομήντα δυο (72) ωρών από την ενημέρωση τους- αποστολή του email, με την Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
5.4. Σε περίπτωση που οι νικητές, τα ονόματα των οποίων θα έχουν ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσουν εμπροθέσμως με την Διοργανώτρια ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτούν το προσφερόμενο σε αυτούς δώρο, αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσουν οριστικά το δώρο, και θα κληθεί στη θέση τους να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο επόμενος κατά σειρά νικητής για την περίπτωση του πρώτου δώρου ή ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών για την περίπτωση των υπολοίπων δώρων, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε και αυτός δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια ή δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο τότε θα κληθούν στη θέση τους οι επόμενοι νικητές οι επιλαχόντες και ούτω καθ’ έξης. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και τους επιλαχόντες για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές /επιλαχόντες και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το δώρο που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το νικητή ή τον επιλαχόντα, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή ή επιλαχόντα.
Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την αποστολή του σχετικού email που θα έχουν δηλώσει ή /και με απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω email ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
5.5. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή των νικητών / επιλαχόντων, σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου – μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληρούν τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσουν νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους και την ηλικία τους κατά την παραλαβή του Δώρου.
6. Παραλαβή – Ενεργοποίηση Δώρου
Εφόσον υπάρξει επικοινωνία με τους νικητές και αυτοί αποδεχθούν το δώρο τους ως ανωτέρω ο δωροθετης θα επικοινωνήσει μαζί τους για τις λεπτομέρειες ενεργοποίησης – χρησιμοποίησης του δώρου τους.
7. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης
7.1. Με την συμπλήρωση των στοιχείων τους στο κουπόνι κατά τα όσα ορίζονται ειδικότερα στα σημεία 1 έως 3 ανωτέρω, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους στο σύνολό τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και του Ν. 4624/2019, όπως ισχύουν, για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων που θα κοινοποιήσουν και την επεξεργασία αυτών για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή για τους σκοπούς 1. της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης των κληρώσεων και 2. της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και ιδίως τους νικητές / επιλαχόντες του διαγωνισμού, αποκλειστικά σχετικά με την παράδοση – παραλαβή του δώρου του διαγωνισμού. Οι Εταιρείες θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων / νικητών / επιλαχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβασθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι την ανάδειξη των νικητών / επιλαχόντων ενώ αυτά των νικητών / επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την παραλαβή των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά την διενέργεια της κλήρωσης και/ή την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, εκτός αν ο συμμετέχων έχει επιπλέον αποδεχτεί / συναινέσει στην αποστολή ενημερωτικού / προωθητικού υλικού από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.
7.2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια και επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email).
7.3. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με τις Διοργανώτριες Εταιρείες στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω.
Οποιαδήποτε στιγμή ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Ανάκλησή της συγκατάθεσης πριν την εκάστοτε κλήρωση θα συνεπάγεται ακύρωση της συμμέτοχης του σε αυτήν, ενώ ανάκληση της συγκατάθεσης των νικητών / επιλαχόντων μετα την κλήρωση και την ανάδειξη τους θα συνεπάγεται άρνηση αποδοχής του δώρου τους και θα κληθεί στη θέση τους να αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών.
Για την ανάκληση της συγκατάθεσής τους, την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, οι συμμετέχοντες μπορούν ν’ απευθυνθούν στις Εταιρείες χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας και για λογαριασμό της ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- (email info@riverwest.gr , τηλέφωνο: 801.222.5050 ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση της διοργανώτριας)
7.4. Οι Εταιρείες δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις ίδιες.
Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Πολιτικής προστασίας απορρήτου στο www.riverwest.gr/el/.
8. Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του παρόντος διαγωνισμού ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει το δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση στο website της διοργανωτριας www.riverwest.gr και συγκεκριμένα στην σελίδα που αφορά τον διαγωνισμό www.riverwest.gr/mikroi-epistimones.
9. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανώτριας
9.1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.
9.2. Οι «Εταιρείες» δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.
9.3. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
9.4. Η ευθύνη των Εταιρειών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διενέργεια της κλήρωσης και την διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια και/η Διαφημιστική δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου, καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία, Μετά τη λήξη της διάρκειας του διαγωνισμού, την απονομή του Δώρου και την κατά τα προαναφερόμενα, διαγραφής των σχετικών με την Ενέργεια στοιχείων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
10. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση
10.1. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος καθώς και τους όρους χρήσης και την Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί και στην σελίδα στην οποία θα δώσουν τα στοιχεία τους.
10.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.
11. Πνευματικά Δικαιώματα
Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλων ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.
12. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
13. Δημοσιότητα
Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στο website της διοργανωτριας www.riverwest.gr και συγκεκριμένα στην σελίδα που αφορά τον διαγωνισμό www.riverwest.gr/mikroi-epistimones


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ NEWSLETTER

Η ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Α.Φ.Μ.: 998282947 (εφεξής RIVER WEST ή/και Υπεύθυνος Επεξεργασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως ισχύει (εφεξής «Κανονισμός») ζητά τη συναίνεσή σου για να σου στέλνουμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ενημερωτικό υλικό / newsletter για τις νέες υπηρεσίες της και τις προσφορές της.

Για να γίνεις συνδρομητής στο newsletter του RIVER WEST αποδέχεσαι να μας παράσχεις την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (email). Με τη παροχή του email σου παρέχεις τη συγκατάθεσή σου για να λαμβάνεις τα newsletter ή άλλα ενημερωτικά e-mail καθώς και την ρητή συγκατάθεση σου στην επεξεργασία του προσωπικού σου δεδομένου (email) από εμάς ως Υπεύθυνων Επεξεργασίας

Το RIVER WEST θα χρησιμοποιεί το email σου για να σου στέλνει το newsletter του, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων τα εταιρικά νέα του RIVER WEST, πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές.

Το email σου θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί το RIVER WEST και δεν θα αποσταλεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινολογηθεί σε άλλους αποδέκτες, ακόμα και αν το ενημερωτικό υλικό αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, με τις οποίες το RIVER WEST διατηρεί εμπορική συνεργασία, ούτε θα διαβιβαστεί εκτός Ελλάδος. Το email σου διατηρείται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σου.

Θα μπορείς ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσεις τη συγκατάθεση σου ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter / e-mail που θα λαμβάνεις. Το RIVER WEST θα συνεχίσει να σου στέλνει το newsletter για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σου δεν έχει ανακληθεί.

Επίσης σε κάθε περίπτωση έχεις δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής σου, το οποίο μπορείς να το ασκήσεις με αποστολή αίτησης στο RIVER WEST (Λ. Κηφισού 96-98 , Αιγάλεω Τ.Κ. 12241) ή στο e-mail info@riverwest.gr ή τηλεφωνικά στο 801 222 5050. Την πλήρη πολιτική απορρήτου του RIVER WEST μπορείς να την διαβάσεις στο www.riverwest.gr/el/personal-data-protection/. Επίσης έχεις δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).